Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
615 BEGIN9 20 87 22.99%
623 LCMSEQ 19 105 18.10%
629 SAMEPAIR 22 83 26.51%
662 BIGMOD 20 61 32.79%