#623. LCMSEQ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 5

Son là một học sinh rất giỏi toán. Anh ta rất yêu thích các bài toán liên quan đến bội chung nhỏ nhất. Son định nghĩa bội chung nhỏ nhất của một dãy là bội chung nhỏ nhất của tất cả các số trong dãy đó. Son tự mình đặt ra bài toán sau:

Trong các dãy số nguyên dương có tổng bằng n , tìm dãy số có bội chung nhỏ nhất lớn nhất.

Tuy là tác giả nhưng Son vẫn chưa giải quyết được bài toán này. Bạn hãy giúp Son nhé.

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n không vượt quá 350 .
  • Gồm một số nguyên duy nhất là bội chung nhỏ nhất của dãy số thỏa mãn yêu cầu bài toán. Dữ liệu đảm bảo kết quả bài toán không vượt quá kiểu dữ liệu số nguyên 64 bit.

Dữ liệu ra:

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3

Dữ liệu ra:

3
Dữ liệu vào:
7

Dữ liệu ra:

12
Giải thích:
  • Test ví dụ 1 , dãy thỏa mãn là: 3 , có bội chung nhỏ nhất là 3 .
  • Test ví dụ 2 , dãy thỏa mãn là 3, 4 , có bội chung nhỏ nhất là 12 .

Giới hạn:

  • 30\% số test ứng với 30\% số điểm có 1 ≤ n ≤ 100 ;
  • 70\% số test còn lại ứng với 70\% số điểm không có giới hạn gì thêm.