Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
00.in 00.out
01.in 01.out
02.in 02.out
03.in 03.out
04.in 04.out
05.in 05.out
06.in 06.out
07.in 07.out
08.in 08.out
09.in 09.out
10.in 10.out
11.in 11.out
12.in 12.out
13.in 13.out
14.in 14.out
15.in 15.out
16.in 16.out
17.in 17.out
18.in 18.out
19.in 19.out
20.in 20.out
21.in 21.out
22.in 22.out
23.in 23.out
24.in 24.out
25.in 25.out
26.in 26.out
27.in 27.out
28.in 28.out
29.in 29.out
30.in 30.out
31.in 31.out
32.in 32.out
33.in 33.out
34.in 34.out
35.in 35.out
36.in 36.out
37.in 37.out
38.in 38.out
39.in 39.out
40.in 40.out
41.in 41.out
42.in 42.out
43.in 43.out
44.in 44.out
45.in 45.out
46.in 46.out
47.in 47.out
48.in 48.out
49.in 49.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 13 K
00.in 2 B
00.out 7 B
01.in 2 B
01.out 6 B
02.in 2 B
02.out 8 B
03.in 2 B
03.out 6 B
04.in 2 B
04.out 9 B
05.in 2 B
05.out 6 B
06.in 2 B
06.out 6 B
07.in 1 B
07.out 2 B
08.in 2 B
08.out 8 B
09.in 2 B
09.out 8 B
10.in 2 B
10.out 10 B
11.in 3 B
11.out 10 B
12.in 2 B
12.out 10 B
13.in 2 B
13.out 10 B
14.in 2 B
14.out 10 B
15.in 3 B
15.out 19 B
16.in 3 B
16.out 18 B
17.in 3 B
17.out 20 B
18.in 3 B
18.out 19 B
19.in 3 B
19.out 18 B
20.in 3 B
20.out 18 B
21.in 3 B
21.out 21 B
22.in 3 B
22.out 17 B
23.in 3 B
23.out 20 B
24.in 3 B
24.out 20 B
25.in 3 B
25.out 18 B
26.in 3 B
26.out 20 B
27.in 3 B
27.out 18 B
28.in 3 B
28.out 20 B
29.in 3 B
29.out 17 B
30.in 3 B
30.out 20 B
31.in 3 B
31.out 17 B
32.in 3 B
32.out 17 B
33.in 3 B
33.out 20 B
34.in 3 B
34.out 19 B
35.in 3 B
35.out 20 B
36.in 3 B
36.out 19 B
37.in 3 B
37.out 18 B
38.in 3 B
38.out 18 B
39.in 3 B
39.out 20 B
40.in 3 B
40.out 18 B
41.in 3 B
41.out 18 B
42.in 3 B
42.out 20 B
43.in 3 B
43.out 19 B
44.in 3 B
44.out 21 B
45.in 3 B
45.out 19 B
46.in 3 B
46.out 19 B
47.in 3 B
47.out 20 B
48.in 3 B
48.out 21 B
49.in 3 B
49.out 21 B