Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
603 COLOR 17 36 47.22%
608 SQUARE 6 65 9.23%
615 BEGIN9 20 87 22.99%
623 LCMSEQ 19 105 18.10%
629 SAMEPAIR 22 83 26.51%
638 VMACHINE 11 24 45.83%
662 BIGMOD 20 61 32.79%
675 COUNTK 0 4 0.00%
2010 NZSUM 0 0 -