Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
603 COLOR 15 27 55.56%
608 SQUARE 4 31 12.90%
615 BEGIN9 14 60 23.33%
623 LCMSEQ 14 67 20.90%
629 SAMEPAIR 17 53 32.08%
638 VMACHINE 8 18 44.44%
662 BIGMOD 14 48 29.17%
675 COUNTK 0 4 0.00%
2010 NZSUM 0 0 -