Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
603 COLOR 18 30 60.00%
675 COUNTK 0 8 0.00%