Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
603 COLOR 16 28 57.14%
675 COUNTK 0 8 0.00%