Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
603 COLOR 17 35 48.57%
627 DIVISIBLE 25 102 24.51%
675 COUNTK 0 4 0.00%