Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
603 COLOR 12 23 52.17%
627 DIVISIBLE 10 36 27.78%
675 COUNTK 0 1 0.00%