Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
603 COLOR 17 33 51.52%
627 DIVISIBLE 20 85 23.53%
675 COUNTK 0 4 0.00%