Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
627 DIVISIBLE 20 94 21.28%
603 COLOR 16 28 57.14%
675 COUNTK 0 8 0.00%