Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
627 DIVISIBLE 20 94 21.28%