Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
603 COLOR 16 28 57.14%
675 COUNTK 0 7 0.00%
627 DIVISIBLE 19 85 22.35%