Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
627 DIVISIBLE 18 82 21.95%
603 COLOR 15 27 55.56%
675 COUNTK 0 6 0.00%