Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
675 COUNTK 0 8 0.00%
627 DIVISIBLE 20 94 21.28%
603 COLOR 18 30 60.00%