Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
603 COLOR 15 27 55.56%
675 COUNTK 0 6 0.00%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 3 9 33.33%
5094 CDIV - Chia hết 13 29 44.83%