#618. COMPRESS

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 4

Cho một xâu S chỉ gồm các kí tự latin in thường. Người ta tiến hành nén xâu S như sau:

  • Chọn ra một xâu T có độ dài ngắn nhất có thể và chọn một số nguyên K , sao cho khi viết xâu T lặp lại K lần, ta thu được xâu S .
  • Ghép nối K T , ta thu được xâu nén của S .

Ví dụ:

  • Với S = abcabc thì T = abc, K = 2 nên xâu nén của S 2abc
  • Với S = aaaa thì T = a, K = 4 nên xâu nén của S 4a
  • Với S = freecontest thì T = freecontest, K = 1 nên xâu nén của S 1freecontest

Hãy cho biết xâu nén của S .

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa xâu S độ dài không vượt quá 1000 .

Dữ liệu ra:

  • In ra xâu nén của xâu S .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
abcabc

Dữ liệu ra:

2abc
Dữ liệu vào:
aaaa

Dữ liệu ra:

4a
Dữ liệu vào:
freecontest

Dữ liệu ra:

1freecontest