#625. FUNCTION

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 6

Cho f(x) = a ×x^2 + b ×x + c và giá trị của a, b, c, x . Bạn hãy tính f(x) .

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng chứa bốn số nguyên a, b, c, x (0 ≤ x, a, b, c ≤ 10^6) .

Dữ liệu ra:

  • Gồm một dòng duy nhất là kết quả bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1 2 3 1

Dữ liệu ra:

6

Giới hạn:

  • 50\% số test: 0 ≤ a, b, c, x ≤ 10^3 ;
  • 50\% số test còn lại không giới hạn gì thêm.