Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 56 274 20.44%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 100 200 50.00%
648 BTOWER 8 32 25.00%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 45 210 21.43%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 75 336 22.32%
243 DANCE - Khiêu vũ 149 397 37.53%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 44 106 41.51%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 170 562 30.25%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 43 85 50.59%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 48 108 44.44%
647 ELEVATOR 32 50 64.00%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 53 107 49.53%
600 HEIGHT 79 344 22.97%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 59 86 68.60%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 109 175 62.29%
607 MAKERECT 53 170 31.18%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 128 207 61.84%
379 NUMTRANS - Ghép số 139 227 61.23%
248 PHU - Đoạn phủ 62 136 45.59%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 12 47 25.53%
897 SANNEN - San nền 22 60 36.67%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 174 301 57.81%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 92 355 25.92%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 18 142 12.68%