Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
648 BTOWER 8 32 25.00%