Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 12 47 25.53%