Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 12 45 26.67%