Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 13 53 24.53%