Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
632 TRICOUNT 60 212 28.30%
897 SANNEN - San nền 22 60 36.67%