Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 40 111 36.04%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 86 196 43.88%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 204 661 30.86%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 125 323 38.70%
602 KSUM 100 170 58.82%
606 CANDY - Chia kẹo 58 133 43.61%
617 SUB 33 134 24.63%
632 TRICOUNT 87 258 33.72%
633 COUNT 27 97 27.84%
897 SANNEN - San nền 13 28 46.43%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 67 163 41.10%
5092 PHAOHOA - Xem bắn pháo hoa 2 20 10.00%
5110 CIRCLE - Vòng tròn số 6 20 30.00%