Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 59 242 24.38%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 94 216 43.52%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 203 660 30.76%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 130 348 37.36%
602 KSUM 106 183 57.92%
606 CANDY - Chia kẹo 65 155 41.94%
617 SUB 21 105 20.00%
632 TRICOUNT 49 186 26.34%
633 COUNT 31 120 25.83%
897 SANNEN - San nền 17 52 32.69%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 66 146 45.21%