Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 67 279 24.01%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 97 234 41.45%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 219 754 29.05%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 139 366 37.98%
602 KSUM 113 197 57.36%
606 CANDY - Chia kẹo 70 160 43.75%
617 SUB 22 108 20.37%
632 TRICOUNT 60 212 28.30%
633 COUNT 32 122 26.23%
897 SANNEN - San nền 22 60 36.67%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 69 152 45.39%