Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 59 242 24.38%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 130 348 37.36%
602 KSUM 106 183 57.92%
606 CANDY - Chia kẹo 63 141 44.68%
632 TRICOUNT 49 186 26.34%
633 COUNT 27 98 27.55%