Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
633 COUNT 32 122 26.23%
632 TRICOUNT 60 211 28.44%
606 CANDY - Chia kẹo 68 158 43.04%
602 KSUM 110 189 58.20%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 137 359 38.16%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 63 272 23.16%