#633. COUNT

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 7

Toudou có N cái bánh, mỗi cái bánh mang năng lượng W_i . Có bao nhiêu cách chia đống bánh ra thành 3 phần liên tiếp sao cho mỗi chiếc bánh thuộc đúng một phần và tổng giá trị năng lượng của 3 phần là bằng nhau?

Nói cách khác, hãy đếm số cặp (i, j) sao cho 2 ≤ i ≤ j ≤ n−1 và:

\sum_{k=1}^{i-1}a_k=\sum_{k=i}^{j}a_k=\sum_{k=j+1}^{N}a_k

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên, gồm một số nguyên N ;
  • Dòng tiếp theo, gồm N số nguyên W_i - là giá trị năng lượng của mỗi cái bánh.

Dữ liệu ra:

  • Gồm một dòng duy nhất là kết quả bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
1 2 3 0 3

Dữ liệu ra:

2
Dữ liệu vào:
4
0 1 -1 0

Dữ liệu ra:

1

Giới hạn:

  • 1 ≤ N ≤ 500000; |W_i| ≤ 10^9 . Trong đó 30\% số test có 1 ≤ N ≤ 5000 .