Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 72 313 23.00%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 184 330 55.76%
380 CALFTEST - Thi Nghé 165 332 49.70%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 112 229 48.91%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 72 140 51.43%
402 PROJECTS - Dự án 236 461 51.19%
467 COVER - Mái che 59 174 33.91%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 82 92 89.13%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 90 247 36.44%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 142 369 38.48%
602 KSUM 114 198 57.58%
606 CANDY - Chia kẹo 74 166 44.58%
632 TRICOUNT 63 222 28.38%
633 COUNT 32 122 26.23%
636 MAXDIFF 56 79 70.89%
646 TGD 23 82 28.05%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
672 MDIST 18 27 66.67%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 51 126 40.48%