Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 60 247 24.29%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 146 245 59.59%
380 CALFTEST - Thi Nghé 160 325 49.23%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 111 228 48.68%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 68 134 50.75%
402 PROJECTS - Dự án 215 395 54.43%
467 COVER - Mái che 53 146 36.30%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 81 91 89.01%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 88 242 36.36%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 130 348 37.36%
602 KSUM 108 187 57.75%
606 CANDY - Chia kẹo 65 155 41.94%
632 TRICOUNT 51 188 27.13%
633 COUNT 31 120 25.83%
636 MAXDIFF 49 72 68.06%
646 TGD 20 65 30.77%
663 RBPOINT2 30 78 38.46%
672 MDIST 14 18 77.78%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 41 95 43.16%