Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 112 229 48.91%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 70 136 51.47%
402 PROJECTS - Dự án 234 455 51.43%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 82 92 89.13%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 90 247 36.44%