Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 107 214 50.00%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 94 205 45.85%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 114 253 45.06%
402 PROJECTS - Dự án 215 410 52.44%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 73 195 37.44%