Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 111 228 48.68%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 70 136 51.47%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 99 243 40.74%
402 PROJECTS - Dự án 227 445 51.01%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 82 92 89.13%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 90 245 36.73%