Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
402 PROJECTS - Dự án 238 463 51.40%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 91 250 36.40%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 112 229 48.91%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 75 144 52.08%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 83 93 89.25%