Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 75 144 52.08%