Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 181 468 38.68%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 98 198 49.49%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 70 136 51.47%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 66 203 32.51%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 60 184 32.61%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 62 149 41.61%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 112 312 35.90%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 16 68 23.53%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 10 34 29.41%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 52 65.38%
473 DPWATER – Cấp nước 22 41 53.66%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 32 91 35.16%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 90 356 25.28%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 173 21.97%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 49 85 57.65%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 283 601 47.09%
543 SPANNING – Cây khung 157 308 50.97%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 74 155 47.74%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 36 99 36.36%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 51 121 42.15%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 18 109 16.51%