Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 129 296 43.58%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 86 157 54.78%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 86 197 43.65%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 10 45 22.22%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 78 188 41.49%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 7 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 66 245 26.94%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 28 122 22.95%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 63 145 43.45%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 112 273 41.03%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 8 41 19.51%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 9 21 42.86%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 7 7 100.00%
473 DPWATER – Cấp nước 21 34 61.76%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 59 37.29%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 74 260 28.46%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 34 146 23.29%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 42 73 57.53%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 231 500 46.20%
543 SPANNING – Cây khung 75 175 42.86%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 90 156 57.69%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 23 61 37.70%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 32 69 46.38%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 6 22 27.27%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 12 57 21.05%