Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 156 405 38.52%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 92 187 49.20%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 70 136 51.47%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 64 199 32.16%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 58 180 32.22%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 60 145 41.38%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 107 296 36.15%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 16 68 23.53%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 10 34 29.41%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 50 68.00%
473 DPWATER – Cấp nước 21 38 55.26%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 63 34.92%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 330 23.33%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 135 24.44%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 270 570 47.37%
543 SPANNING – Cây khung 155 304 50.99%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 68 142 47.89%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 50 117 42.74%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 16 102 15.69%