Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 221 515 42.91%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 211 409 51.59%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 111 246 45.12%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 23 304 7.57%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 138 379 36.41%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 11 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 79 565 13.98%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 47 162 29.01%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 76 171 44.44%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 126 300 42.00%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 22 73 30.14%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 21 38 55.26%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 8 8 100.00%
473 DPWATER – Cấp nước 21 34 61.76%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 27 70 38.57%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 115 414 27.78%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 50 209 23.92%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 108 160 67.50%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 350 750 46.67%
543 SPANNING – Cây khung 94 197 47.72%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 109 191 57.07%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 29 79 36.71%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 36 84 42.86%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 20 49 40.82%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 19 80 23.75%