Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 63 34.92%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 330 23.33%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 140 23.57%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 273 576 47.40%
543 SPANNING – Cây khung 156 306 50.98%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 68 142 47.89%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 50 117 42.74%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 16 102 15.69%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 124 39.52%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 280 523 53.54%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 174 394 44.16%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 71 209 33.97%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 47 40.43%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 37 71 52.11%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 27 64 42.19%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 98 48.98%
572 SPY - Điệp viên 18 41 43.90%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 99 66.67%
577 ZAM - Kén chồng 43 108 39.81%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%