Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 21 58 36.21%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 57 188 30.32%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 116 25.86%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 37 64 57.81%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 204 444 45.95%
543 SPANNING – Cây khung 54 131 41.22%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 57 107 53.27%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 23 61 37.70%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 6 22 27.27%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 12 50 24.00%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 37 97 38.14%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 147 302 48.68%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 92 211 43.60%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 55 124 44.35%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 18 45 40.00%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 34 65 52.31%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 25 58 43.10%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
572 SPY - Điệp viên 18 25 72.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 32 34.38%
576 COMNET - Mạng máy tính 23 35 65.71%
577 ZAM - Kén chồng 38 93 40.86%
599 AIRLINES - Tuyến bay 18 22 81.82%