Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 27 70 38.57%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 115 414 27.78%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 50 209 23.92%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 108 160 67.50%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 356 761 46.78%
543 SPANNING – Cây khung 94 198 47.47%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 109 191 57.07%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 29 79 36.71%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 36 84 42.86%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 20 49 40.82%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 19 80 23.75%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 21 35 60.00%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 51 130 39.23%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 238 479 49.69%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 110 241 45.64%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 102 276 36.96%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 34 64 53.13%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 44 118 37.29%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 42 76 55.26%
568 RMOVE - Di chuyển robot 78 169 46.15%
572 SPY - Điệp viên 23 40 57.50%
573 MARBLES- Bắn bi 18 42 42.86%
576 COMNET - Mạng máy tính 47 75 62.67%
577 ZAM - Kén chồng 51 135 37.78%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 33 75.76%