Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 34 96 35.42%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 95 364 26.10%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 173 21.97%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 50 86 58.14%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 292 613 47.63%
543 SPANNING – Cây khung 160 315 50.79%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 75 156 48.08%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 37 104 35.58%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 52 124 41.94%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 9 34 26.47%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 18 109 16.51%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 128 38.28%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 295 548 53.83%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 176 398 44.22%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 72 211 34.12%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 21 50 42.00%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 37 71 52.11%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 27 64 42.19%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 102 47.06%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
576 COMNET - Mạng máy tính 75 113 66.37%
577 ZAM - Kén chồng 45 114 39.47%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%