Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 88 190 46.32%
576 COMNET - Mạng máy tính 43 71 60.56%