Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 75 175 42.86%
576 COMNET - Mạng máy tính 23 35 65.71%