Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 142 285 49.82%
576 COMNET - Mạng máy tính 46 70 65.71%