Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 146 293 49.83%
576 COMNET - Mạng máy tính 53 80 66.25%