Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 63 34.92%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 330 23.33%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 133 24.81%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 269 569 47.28%
543 SPANNING – Cây khung 154 303 50.83%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 68 142 47.89%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 49 116 42.24%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 29 24.14%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 16 102 15.69%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 47 122 38.52%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 275 514 53.50%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 172 392 43.88%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 69 202 34.16%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 47 40.43%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 26 63 41.27%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 98 48.98%
572 SPY - Điệp viên 18 30 60.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 33 33.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 98 67.35%
577 ZAM - Kén chồng 39 98 39.80%
694 FAREWELL - Chia tay 17 25 68.00%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 63 152 41.45%