Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 59 37.29%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 74 260 28.46%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 34 146 23.29%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 42 73 57.53%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 231 500 46.20%
543 SPANNING – Cây khung 75 175 42.86%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 90 156 57.69%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 23 61 37.70%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 32 69 46.38%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 6 22 27.27%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 12 57 21.05%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 42 108 38.89%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 175 379 46.17%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 98 225 43.56%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 75 201 37.31%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 46 41.30%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 25 58 43.10%
568 RMOVE - Di chuyển robot 49 104 47.12%
572 SPY - Điệp viên 18 25 72.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 32 34.38%
576 COMNET - Mạng máy tính 34 56 60.71%
577 ZAM - Kén chồng 38 93 40.86%
694 FAREWELL - Chia tay 15 22 68.18%