Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 63 34.92%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 75 315 23.81%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 133 24.81%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 68 142 47.89%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 16 102 15.69%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
576 COMNET - Mạng máy tính 63 92 68.48%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 63 152 41.45%
5148 Traveling - Du lịch 39 85 45.88%