Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 149 296 50.34%