Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 160 315 50.79%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 83 195 42.56%
576 COMNET - Mạng máy tính 75 113 66.37%
614 ELECTRIC 57 210 27.14%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%