Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 77 177 43.50%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 24 56 42.86%
576 COMNET - Mạng máy tính 42 69 60.87%
614 ELECTRIC 42 168 25.00%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 8 14 57.14%