Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 154 301 51.16%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 65 156 41.67%
576 COMNET - Mạng máy tính 63 92 68.48%
614 ELECTRIC 44 176 25.00%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%