Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 54 131 41.22%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 19 45 42.22%
576 COMNET - Mạng máy tính 23 35 65.71%
614 ELECTRIC 39 157 24.84%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%