Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 142 285 49.82%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 47 107 43.93%
614 ELECTRIC 41 171 23.98%
576 COMNET - Mạng máy tính 41 65 63.08%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%