Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 22 53 41.51%
576 COMNET - Mạng máy tính 23 35 65.71%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 6 12 50.00%