Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 69 168 41.07%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 99 66.67%