Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 47 107 43.93%
576 COMNET - Mạng máy tính 46 70 65.71%