Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 36 55 65.45%
543 SPANNING – Cây khung 77 177 43.50%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 24 56 42.86%