Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 83 151 54.97%
543 SPANNING – Cây khung 154 301 51.16%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 65 158 41.14%
576 COMNET - Mạng máy tính 65 96 67.71%