Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 91 166 54.82%
543 SPANNING – Cây khung 158 310 50.97%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 81 190 42.63%
576 COMNET - Mạng máy tính 74 112 66.07%