Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 88 160 55.00%
543 SPANNING – Cây khung 156 306 50.98%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 69 168 41.07%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 99 66.67%