Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 13 20 65.00%
543 SPANNING – Cây khung 53 125 42.40%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 17 30 56.67%
576 COMNET - Mạng máy tính 23 35 65.71%
614 ELECTRIC 37 154 24.03%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%