Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 40 59 67.80%
543 SPANNING – Cây khung 93 196 47.45%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 105 233 45.06%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 90 240 37.50%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 36 76 47.37%
576 COMNET - Mạng máy tính 43 71 60.56%
614 ELECTRIC 44 183 24.04%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 8 14 57.14%