Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 83 151 54.97%
543 SPANNING – Cây khung 154 303 50.83%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 65 159 40.88%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 98 67.35%
614 ELECTRIC 46 180 25.56%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%