Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 65 156 41.67%
576 COMNET - Mạng máy tính 63 91 69.23%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%