Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 83 195 42.56%
576 COMNET - Mạng máy tính 75 113 66.37%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%