Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 65 159 40.88%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 98 67.35%