Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 67 163 41.10%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 98 67.35%