Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 24 56 42.86%
576 COMNET - Mạng máy tính 42 69 60.87%